Διαφημιζόμενοι

Κατάργηση του ΤΑΠ στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Έως και λίγες ημέρες πριν, κατά τη μεταβίβαση ενός αστικού ακινήτου (κατοικίας, οικοπέδου κλπ) ή ενός αγροτικού ακινήτου (εκτός σχεδίου και οικισμού δηλαδή) που περιλαμβάνει κτίσμα, ο πωλητής είχε την υποχρέωση να εκδώσει απο τον αρμόδιο Δήμο βεβαίωση ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το οποίο είναι τέλος που συνήθως πληρώνεται μέσω της ΔΕΗ.

Με το Ν.4262/2014 καταργήθηκε η υποχρεώση αυτή και επισυνάπτουμε το σχετικό άρθρο απο το ΦΕΚ 114Α/10-5-2014

Άρθρο 44
Ρυθμίσεις απλοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης επιχείρησης και μεταβίβασης ακινήτου
1. Η περίπτωση 15 του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005 (Α΄316) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων, η οποία συνεισπράττεται με τις τρέχουσες
εισφορές και είναι ίση με το 50% του ασφαλίστρου της 3ης ασφαλιστικής κατηγορίας.»
2.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3853/2010 (Α΄ 90)
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.»
β. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.»
γ. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.»
δ. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.»
3. Η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62) καταργείται.

Η παράγραφος 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 είναι η εξής:
18. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτωνγια οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να προσκομίζουν στο συμβόλαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.