Διαφημιζόμενοι

Αντί για εφορία ... ΚΕΠ

kep8212skΑλλάζουν χέρια και αρμοδιότητα κάποιες φορολογικές διαδικασίες όπως αναφέρει το zougla.gr

Συγκεκριμένα, πενήντα μία φορολογικές συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούν πλέον οι πολίτες στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων που αντικαθιστούν τις εφορίες που έκλεισαν σε πόλεις και οικισμούς της περιφέρειας.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των ΓΕΦ σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων;


Όσον αφορά στα θέματα φορολογία εισοδήματος:

α) παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών), σε περίπτωση που προβλέπεται χειρόγραφη υποβολή ή δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας
β) παραλαβή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών), σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής
γ) παραλαβή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και αυτοτελούς φορολόγησης σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής
δ) χορήγηση στους φορολογουμένους φορολογικών στοιχείων που αφορούν στους ίδιους και διατηρούνται ηλεκτρονικά στις εφαρμογές του Taxis
ε) χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5 και Ε7), κεφαλαιουχικών εταιρειών και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ01010, Φ01013 και Φ01012), στις περιπτώσεις εξαίρεσης από την ηλεκτρονική υποβολή
στ) παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων, τόσο για την ηλεκτρονική όσο και για τη χειρόγραφη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τη συγκέντρωση και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών
ζ) παραλαβή φορολογικών αιτημάτων
η) παραλαβή υπεύθυνων δηλώσεων
θ) ενημέρωση των φορολογουμένων σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία, τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους

Όσον αφορά σε θέματα φορολογίας κεφαλαίου:


α) παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της ΔΟΥ, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης, με την καταγραφή επ' αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στη ΔΟΥ και χορήγηση των αντιγράφων αυτών μετά την επιστροφή τους από τη ΔΟΥ
β) παραλαβή αιτήσεων με τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του «Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία» (ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν.2961/2001) και του άρθρου 54Α΄ του Ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.), καταχώριση των αιτήσεων στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της ΔΟΥ, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της αίτησης, αποστολή της αίτησης στη ΔΟΥ με τηλεομοιοτυπία (Fax), παραλαβή των πιστοποιητικών από τη ΔΟΥ με αντίστοιχο τρόπο (Fax), χορήγηση αντιγράφου αυτών στον νομίμως αιτούντα έπειτα από έλεγχο των στοιχείων του, το οποίο σφραγίζεται από το ΓΕΦ και αποτελεί πρωτότυπο πιστοποιητικό, και φύλαξη των αιτήσεων και των πιστοποιητικών σε ειδικό φάκελο


Σχετικά με ζητήματα έμμεσων και ειδικών φόρων:

  • για θέματα ΦΠΑ:
α) παραλαβή οποιασδήποτε αίτησης, δήλωσης, γνωστοποίησης ή άλλων εντύπων που υποχρεούται να παραλαμβάνει η ΔΟΥ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, καθώς και της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ για τη μεταβίβαση ακινήτων
β) πρωτοκόλληση κάθε εισερχόμενου εγγράφου
γ) καταχώριση στις εφαρμογές του νέου TAXIS όλων των ανωτέρω στοιχείων για τα οποία έχουν αναπτυχθεί οι εφαρμογές
δ) αποστολή στη ΔΟΥ όλων των παραληφθέντων εγγράφων
ε) χορήγηση εντύπων
στ) κοινοποίηση πράξεων ή εγγράφων κατόπιν παραγγελίας του προϊσταμένου της οικείας ΔΟΥ
  • για θέματα τελών και ειδικών φορολογιών:
α) παραλαβή οποιασδήποτε δήλωσης, αίτησης ή άλλων εντύπων που υποχρεούται να παραλαμβάνει η ΔΟΥ με συνημμένα δικαιολογητικά και καταχώριση στις εφαρμογές του νέου TAXIS
β) αποστολή στη ΔΟΥ όλων των παραληφθέντων εγγράφων
γ) χορήγηση εντύπων
δ) παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στη ΔΟΥ προς εξέταση, όπως, ενδεικτικά, η αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών)
ε) παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία
στ) πρωτοκόλληση κάθε εισερχομένου εγγράφου και καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων των προβλεπομένων ενημερώσεων
ζ) κοινοποίηση πράξεων ή εγγράφων κατόπιν παραγγελίας του προϊσταμένου της οικείας ΔΟΥ
Τμήμα εσόδων

Τμήμα εσόδων:
α) παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων:
- χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής
- επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
β) παράδοση στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής που έχει αποσταλεί από ΔΟΥ ή Ελεγκτικό Κέντρο
γ) χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από οποιονδήποτε υπάλληλο ΔΟΥ/Ελεγκτικού Κέντρου
δ) είσπραξη εσόδων, με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α΄, μόνο για τα έσοδα των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛΤΑ
Η προαναφερθείσα είσπραξη διενεργείται αποκλειστικά με επιταγές ή με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Οι επιταγές οπισθογραφούνται από υπάλληλο του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, στον οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα αυτό με ημερήσια διαταγή του προϊσταμένου της ΔΟΥ.
ε) έκδοση μοναδικού κωδικού πληρωμής για τις οφειλές οι οποίες μπορούν να πληρωθούν σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛΤΑ.

Τμήμα διοίκησης και μηχανογράφησης των ΔΟΥ

α) παραλαβή δηλώσεων απόδοσης ΑΦΜ/μεταβολής ατομικών στοιχείων, δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, των συνυποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών, καθώς και έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα
β) επανεκτύπωση των βεβαιώσεων: απόδοσης ΑΦΜ/ μεταβολής ατομικών στοιχείων ηθικού προσώπου και έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, φυσικών και μη φυσικών προσώπων
γ) επανεκτύπωση βεβαίωσης έναρξης εργασιών για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, περί της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογουμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 218/2001 (Α΄ 168), για το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάθεση της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
δ) χορήγηση κλειδαρίθμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (Β΄ 1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet»
ε) παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel)-θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1009071/191/ΔΜ/ΠΟΛ.1012/24.1.2008 (Β΄ 128) απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδικασία υποβολής στις Δ.Ο.Υ. σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) - θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ)»
στ) παραλαβή και καταχώριση της αίτησης των αγροτών στο Μητρώο Taxis, για την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 1111533/3007/ΠΟΛ.1293/7.12.2000, όπως ισχύει
ζ) παραλαβή εκπρόθεσμων δηλώσεων Μητρώου (έναρξης, μεταβολής και διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) με τα απαιτούμενα για την κάθε περίπτωση δικαιολογητικά και διαβίβαση αυτών στη ΔΟΥ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
η) κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμου, δηλώσεων μητρώου, καθώς και διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (κατά περίπτωση).