Διαφημιζόμενοι

arxikhpoioi-eimastehelpprosdiorismos-antikeimenikhs-aksiasreal-estate-newsepikoinonia

 

 Real Estate News

Φίλτρο Άρθρων

Γράψτε τι ακριβώς ψάχνετε και πατήστε το ENTER.

 

Παράταση για υποβολή δικαιολογητικών στο Νόμο Κατσέλη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος
10181 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
K.Οικονόμου, Μ.Σιακαντάρη
Τηλ: 210-3893546
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 22.12.2015
Αριθ.πρωτ.: 133969/οικ.

Θέμα: Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία.

Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 ο οποίος με την υποπαράγραφο Α.4 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 9 (Α’ 130) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» τροποποίησε μεταξύ άλλων το άρθρο 4 του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται συνολικά χρονικό διάστημα έως και 47 ημέρες από την κατάθεση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, διάστημα το οποίο είναι επαρκές για την προσκόμιση κάθε ελλείποντος εγγράφου, δεδομένου ότι προβλέπονται τα κάτωθι: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , «…με την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης και των εγγράφων της παραγράφου 2, η γραμματεία του Ειρηνοδικείου, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της στον τυπικό έλεγχο αυτής … », ενώ σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του Ν. 3869/2010, όπως προστέθηκε με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις του Ν. 4336/2015, «…Εφόσον κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η αίτηση, τα προσκομισθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ή δεν είναι ακριβή και πλήρη, η γραμματεία του δικαστηρίου προσκαλεί τον αιτούντα, είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της σχετικής πρόσκλησης, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας ο φάκελος της αίτησης τίθεται στο αρχείο. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν. Μέχρις ότου συμπληρωθούν οι ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την γραμματεία του δικαστηρίου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάθεσης της αίτησης και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός δικασίμου για την συζήτησή της.»

Συνεπώς, επί αιτήσεων που κατατίθενται μέχρι και τις 31.12.2015 με ελλιπή δικαιολογητικά, ή επί αιτήσεων που δεν είναι πλήρεις λόγω της μη εκπλήρωσης της -εκ νόμου απορρεούσης υποχρέωσης- των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων περί χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών εντός δεκαημέρου, οι Γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων οφείλουν να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις από τους δανειολήπτες και να χορηγούν την ανωτέρω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, παρατεινόμενη μέχρι ένα μήνα προκειμένου να προβεί ο αιτών στις αναγκαίες συμπληρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον ημέρες, αν η Γραμματεία του κατά τόπο αρμόδιου Ειρηνοδικείου αδυνατεί ανυπαίτια να προβεί στον τυπικό έλεγχο αυτής.

Η καθυστέρηση χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν3869/2010, εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκύπτει με βεβαιότητα από την προσκόμιση αντιγράφου αίτησης των δανειοληπτών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την παρέλευση απράκτου της δεκαήμερης προθεσμίας που θέτει ο νόμος στα τελευταία.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Γραμματείες των αρμόδιων Ειρηνοδικείων, προβαίνουν στην τυπική εξέταση πληρότητας των δικαιολογητικών, και σε κάθε περίπτωση ο ουσιαστικός έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται από τον δικάζοντα Ειρηνοδίκη.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα επιρροής και στην ευθύνη του αιτούντος, πρέπει να χορηγηθεί δικάσιμος από τις γραμματείες των Ειρηνοδικείων και ο αιτών να προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα σε αυτή (είτε αυτή αφορά τη συζήτηση του αιτήματος για χορήγηση προσωρινής διαταγής είτε την κύρια συζήτηση της αιτήσεως), και συνακόλουθα να κρίνεται η αδυναμία προσκόμισής τους από τον δικάζοντα Ειρηνοδίκη.

Εξάλλου σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του Ν. 4346/2015, «Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2016 και δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 31-12-2015». Συνεπώς, ο νομοθέτης κάνει λόγο για κατάθεση, και όχι ολοκλήρωση κατάθεσης, όπου η τελευταία δύναται να ολοκληρωθεί έως συνολικής προθεσμίας σαράντα επτά (47) ημερών, όπως προκύπτει από τα παραπάνω.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ

Από lawnet.gr

Μείωση αντικειμενικών αξιών με τιμή ζώνης

forologisi-akinitis-periousiasΜείωση των αντικειμενικών αξιών 20% κατά μέσο όρο παντού, ακόμη και στις περιοχές που οι τιμές ζώνης των ακινήτων είναι μικρότερες από τις εμπορικές τιμές, προτείνουν οι ειδικές επιτροπές στο πόρισμά τους για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών που παρέδωσαν χθες στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε μεσοσταθμική μείωση των αντικειμενικών αξιών κατά 40%. Ωστόσο, μετά από δεύτερες σκέψεις και συζητήσεις που έγιναν εντός και εκτός της επιτροπής αποφασίστηκε το ποσοστό της μείωσης των τιμών να κατέβει στο 20% προκειμένου να μην υπάρξει αρνητικό αντίκτυπο στα δημοσιονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού. Και αυτό γιατί, από τη στιγμή που όλοι οι φόροι και τα τέλη που επιβάλλονται στα ακίνητα υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες, μια μεσοσταθμική μείωση των αντικειμενικών αξιών κατά 40% θα οδηγούσε σε σημαντική απώλεια εσόδων.

Διαβάστε περισσότερα: Μείωση αντικειμενικών αξιών με τιμή ζώνης

Επίσπευση της μείωσης αντικειμενικών αξιών

leftaspiti 460590522Το ενδεχόμενο να επισπεύσει την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα, προχωρώντας σε έναν πρώτο γύρο μειώσεων ακόμη και μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2016, εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών υπό την πίεση και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία έχει κριθεί ότι το ελληνικό Δημόσιο έχει παραβιάσει τον νόμο των αντικειμενικών αξιών. Υλοποίηση του σεναρίου άμεσης μείωσης των αντικειμενικών αξιών θα πυροδοτήσει αλυσιδωτές εξελίξεις και επανεξέταση των συντελεστών υπολογισμού σχεδόν για το σύνολο των φόρων που επιβάλλονται επί της ακίνητης περιουσίας, με κυριότερο τον ΕΝΦΙΑ του 2016.

Διαβάστε περισσότερα: Επίσπευση της μείωσης αντικειμενικών αξιών

Αναδρομική αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών έκρινε αργά σήμερα το βράδυ ότι η Πολιτεία όφειλε να είχε εκδώσει από την 21η Μαΐου 2015 υπουργική απόφαση και να είχε αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων της χώρας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας μετά το τέλος της διάσκεψης δημοσίευσαν την υπ΄αριθμ. 4446/2015 απόφαση, το πλήρες κείμενο της οποίας θα γνωστοποιηθεί αργά αύριο το μεσημέρι.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, η Ολομέλεια ακύρωσε την παράλειψη της Πολιτείας να προβεί στην έκδοση υπουργικής απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ενώ παράλληλα όρισαν χρόνο έναρξης ισχύος της απόφασης που υποχρεούται να εκδώσει η κυβέρνηση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, την 21η Μαΐου 2015.

Διαβάστε περισσότερα: Αναδρομική αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών

Άρχισε η μελέτη των αντικειμενικών αξιών

forologisi-akinitis-periousiasΤο πρώτο πόρισμα για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να παραλάβει έως τις 22 Δεκεμβρίου ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει έστω και μία περίπτωση αλλαγών στις αντικειμενικές αξίες πριν την 1η Ιανουαρίου του 2017, όπως ορίζει το Μνημόνιο.

Με απόφαση του κ. Τσακαλώτου, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή στο υπουργείο Οικονομικών για τη μελέτη των δεδομένων της αγοράς των ακινήτων των περιοχών που εμπίπτουν στη φορολογική περιφέρεια Αθηνών και τη σχετική εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να καθοριστούν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης των ακινήτων, ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία τους.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με την απόφαση, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της και να έχει υποβάλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2015. Ανάλογες επιτροπές, αναμένεται να συγκροτηθούν και για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Το υπουργείο Οικονομικών, παρ' ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει διατάξει την προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών το αργότερο έως τον περασμένο Ιούνιο, δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα το παραμικρό για να συμβιβαστεί με τις δικαστικές αποφάσεις. Η αιτία δεν είναι άλλη από τη δημοσιονομική στενότητα και τις επιταγές του Μνημονίου για άντληση εσόδων 2,650 δισ. ευρώ και το 2016 από φόρο ακινήτων (άσχετα αν θα λέγεται ΕΝΦΙΑ ή αλλιώς).

Το Μνημόνιο άλλωστε ορίζει ότι έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα εναρμονίσουν όλες τις αντικειμενικές αξίες με τις τιμές της αγοράς με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017.

Το προηγούμενο διάστημα, υπήρξαν σκέψεις στο υπουργείο Οικονομικών για μια οριζόντια μείωση της τάξεως του 10% στις «φθηνές» και μεσαίες από άποψη αντικειμενικών αξιών περιοχές με ενδεχόμενη παράλληλη αύξηση στις περιοχές φιλέτα, οι οποίες παρά την κάθετη πτώση των εμπορικών τιμών – σε μια κλινικά νεκρή αγορά- εξακολουθούν να υστερούν σε όρους αντικειμενικών τιμών.

Αποφάσεις επί του παρόντος δεν έχουν ληφθεί, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι η συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος θα γίνει το 2017. Εκτός και εάν νωρίτερα υπάρξουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις για να υπάρχει και κάλυψη έναντι της απόφασης του ΣτΕ.

forologikanea.gr

Αλλαγές δύο ταχυτήτων στις αντικειμενικές αξίες

forologisi-akinitis-periousiasΣτις αρχές του ερχόμενου έτους έρχονται οι πολυσυζητημένες αλλαγές στις αντικειμενικές, αλλά - έκπληξη - σε ορισμένες μόνο περιοχές. Με αυτές τις τιμές θα υπολογιστεί ο νέος φόρος ακινήτων του 2016.

Σε δόσεις και οι αλλαγές που δρομολογεί η κυβέρνηση στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε πανελλαδικό επίπεδο. Η πρώτη «επέμβαση» θα γίνει στις αρχές του επόμενου έτους και με τις τροποποιημένες τιμές σε συγκεκριμένες περιοχές θα γίνει ο υπολογισμός του  νέου φόρου ακινήτων του 2016.

Η δεύτερη και ολοκληρωτική αναπροσαρμογή μετατίθεται για τον Ιανουάριο του 2017 με στόχο να ευθυγραμμιστούν οι τιμές της εφορίας με τις εμπορικές τιμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη αναπροσαρμογή  γίνεται και υπό την πίεση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι σε ορισμένες περιοχές οι αξίες ήταν εξωφρενικά υψηλές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Real, θα υπάρξουν μειώσεις που θα κυμανθούν από 5% έως 30% σε περιοχές που έχουν υποτιμηθεί οι εμπορικές τους αξίες ενώ σε περιοχές που οι αντικειμενικές τους αξίες διατηρούνται σε επίπεδα χαμηλά και δυσανάλογα με τις εμπορικές τους αξίες οι τιμές θα αυξηθούν από 5% έως 10%, όπως ο Αγ. Ι. Ρέντης που θα δει αύξηση... 10%, δηλαδή από 750 ευρώ σήμερα σε 825 ευρώ ανά τ.μ. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι αντικειμενικές θα μειωθούν στις χαρακτηρισμένες ακριβές περιοχές όπως η Εκάλη, όπου η αντικειμενική αξία των ακινήτων φθάνει μέχρι και τα 4.450 ευρώ/τ.μ.

Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση έχει υποστεί το Ψυχικό αφού η αντικειμενική αξία των ακινήτων φθάνει και τα 8.000 ευρώ, καθιστώντας την ως την πιο ακριβή περιοχή της Αττικής.

Υποψήφιες προς μείωση περιοχές είναι αυτές που χαρακτηρίζονται ως περιοχές των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων όπως το Χαλάνδρι, ο Χολαργός, ο Διόνυσος, η Αγία Παρασκευή, η περιοχή του Ζωγράφου, η Καισαριανή, ο Βύρωνας, η Νέα Σμύρνη, αλλά και ο Παπάγος.

Στις περιοχές αυτές η μείωση αναμένεται να κινηθεί στο 15%, ενώ για τον Αλιμο και το Παλαιό Φάληρο αναμένεται να υπάρξει μικρή μείωση στο πλαίσιο προσέγγισης των εμπορικών με τις αντικειμενικές.

Οι περιοχές που θα δεχθούν αυξήσεις βρίσκονται ως επί το πλείστον στην επαρχία. Πληροφορίες της εφημερίδας μιλούν για αυξήσεις από 5% έως 10%. Αυξήσεις όμως θα γίνουν και σε περιοχές με παραθεριστικές κατοικίες σε δημοφιλείς προορισμούς.

ΠΗΓΗ newsbomb.gr

Πως θα γίνονται οι πλειστηριασμοί Α κατοικίας

Σε συμφωνία για να ανοίξει ο δρόμος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών κατέληξαν χθες Αθήνα και δανειστές.

Πλέον υπάρχει συμφωνία για το πώς θα γίνονται οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας, καθώς και για το σύνολο των 48 προαπαιτούμενων μέτρων του πρώτου πακέτου, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος .

Αυτό που δεν συμφώνησαν κυβέρνηση και δανειστές είναι το νέο καθεστώς διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία ως προς το ότι το ζήτημα θα επιλυθεί οριστικά τον Δεκέμβριο.

Ετσι, τον Δεκέμβριο θα κατατεθεί νομοσχέδιο για το ποια δάνεια θα πωλούνται σε ξένα επενδυτικά κεφάλαια (funds).

Πώς θα γίνονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων

1)Η συμφωνία προβλέπει προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που αποτελούν το 25% των δανειοληπτών βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας έως 170.000 ευρώ, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης (βρείτε την αντικειμενικη αξία του ακινήτου σας από εδώ)

β) δηλωθέν ετήσιο εισόδημα 8.180 ευρώ για 1 άτομο, 13.917 ευρώ για 2 άτομα και 3.361 ευρώ για κάθε παιδί έως δύο παιδιά. Επομένως το εισοδηματικό κριτήριο για μια τετραμελή οικογένεια θα είναι έως 20.639 ευρώ.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να καλυφθούν οι ανάγκες αυτής της κατηγορίας π.χ. για την καταβολή των μηνιαίων δόσεων προς την τράπεζα, θα υπάρξει κάποιας μορφής επιδότηση από το κράτος, το κόστος της οποίας για το 2016 έχει υπολογισθεί σε 100 εκατ. ευρώ.

2)Τα κριτήρια για τη δεύτερη κατηγορία είναι πιο αυστηρά. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά σύμφωνα πάντα με κυβερνητικές πηγές το 33% των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων.

Οι δανειολήπτες για να κρατήσουν τα σπίτια τους θα πρέπει να πληρώσουν μια δόση που θα καθορίζεται με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου η οποία «κλειδώνει» σε συνάρτηση με το εισόδημά του το οποίο αναπροσαρμόζεται με βάση τη φορολογική δήλωση. Η διαδικασία θα γίνεται με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να υπαχθούν οφειλέτες που έχουν πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας 230.000 ευρώ, και εισόδημα έως 35.086 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια, 13.906 ευρώ για ένα άτομο και 23.659 για ένα ζευγάρι.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αυτής της κατηγορίας θα έχει διάρκεια μια τριετία, έως το 2018, και τα εισοδηματικά κριτήρια βασίζονται στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης οι οποίες υπολογίζονται με συντελεστή 1,7 σταθερό για μια τριετία.

Προβλέπονται τα εξής:

α) η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας θα είναι έως 230.000 ευρώ, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης (βρείτε την αντικειμενικη αξία του ακινήτου σας από εδώ)

β) Τα εισοδηματικά όρια που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 1,7. Επομένως το εισοδηματικό όριο για την κατηγορία αυτή στην περίπτωση μιας τετραμελούς οικογένειας διαμορφώνεται στα 35.086 ευρώ, ενώ για 1 άτομο είναι έως 13.906 ευρώ, για δύο άτομα 23.659 ευρώ και για κάθε παιδί έως δύο παιδιά 5.714 ευρώ. Ο συντελεστής αυτός θα ισχύσει μέχρι το τέλος του 2018, οπότε και θα γίνει αναθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση θα επιχειρείται εξωδικαστικός συμβιβασμός με βάση και τα εργαλεία που περιλαμβάνει ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών.

Η μηνιαία δόση που θα πληρώνουν οι δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας θα υπολογίζεται με βάση την εισοδηματική και συνολικότερη περιουσιακή τους κατάσταση και με βάση την εμπορική και όχι την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Θα διαγράφεται το χρέος που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της εμπορικής αξίας στην οποία είχε αγοραστεί το ακίνητο και της τρέχουσας.

Ο αριθμός των στεγαστικών δανείων υπολογίζεται σε 1,2 εκατ., εκ των οποίων 400.013 έχουν “κοκκινίσει”. Προσφυγή στον νόμο Κατσέλη έχει γίνει για 170.000 εξ αυτών, με τη μεγάλη όμως πλειονότητα των περιπτώσεων να μην έχει εκδικασθεί.

 

Πηγή e-radio.gr

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Τα δικαιολογητικά για το Νόμο Κατσέλη
 2. Μείωση δικαιωμάτων συμβολαιογράφων
 3. Τελευταίες συμβουλές για τον ΕΝΦΙΑ
 4. Αλλαγές στη φορολογία γονικών παροχών από το 2016
 5. Οι προϋποθέσεις για έκπτωση ή απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ
 6. Ετοιμάζουν νέο τρόπο υπολογισμού αντικειμενικών αξιών
 7. Ρύθμιση βόμβα για τους πλειστηριασμούς ακινήτων
 8. Πανελλαδική συγκέντρωση λογιστών
 9. Οι αντικειμενικές αξίες άσχετες με τη πραγματικότητα
 10. Αφορολόγητα τα ανείσπρακτα ενοίκια
 11. Με τις νέες αντικειμενικές η επιβολή του φόρου ακινήτων
 12. Ατομικό αφορολόγητο για τον ΕΝΦΙΑ
 13. Τι θα γίνει με αντικειμενικές αξίες και ΕΝΦΙΑ
 14. Μείωση αντικειμενικών αξιών ανά ζώνη
 15. ΦΜΑΠ-ΕΝΦΙΑ: 1-0
 16. Κατάσχεση αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων
 17. Αλλαγές στην εισφορά σε γη και χρήμα
 18. Αναστολή φόρου υπεραξίας από μεταβιβάσεις ακινήτων
 19. Πουλάς ακίνητα; Είσαι επιχειρηματίας!
 20. Η εγκύκλιος για τις μειώσεις και απαλλαγές ΕΝΦΙΑ
 21. Με τις αντικειμενικές αξίες οι πλειστηριασμοί και το 2015
 22. Τιμή εκκίνησης στους πλειστηριασμούς η εμπορική αξία
 23. Η εγκύκλιος για τις 100 δόσεις
 24. Τι ρυθμίζεται και τι όχι με τις 100 δόσεις
 25. Τι ισχύει με το πόθεν έσχες
 26. Οι αντικειμενικές αξίες θα γίνουν πραγματικές αξίες;
 27. Email με εκπτώσεις στο ΕΝΦΙΑ
 28. Πως να διορθώσω το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
 29. Οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ
 30. ΕΝΦΙΑ: απαλλαγές και εκπτώσεις
 31. Πόθεν έσχες στο τίμημα και όχι στην αντικειμενική αξία
 32. Έρχεται ο διαδικτυακός πλειστηριασμός
 33. Οι δημοσκοπήσεις λένε μείωση αντικειμενικών αξιών
 34. Εξετάζεται το πόθεν έσχες σε μέρος της αντικειμενικής αξίας
 35. Αναμορφώθηκαν οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ
 36. Τι προβλέπει η τροπολογία ΕΝΦΙΑ
 37. Μάθετε την αξία του ακινήτου σας και βοηθήστε έναν συνάνθρωπό μας
 38. Καλά νέα για τον ΕΝΦΙΑ
 39. Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ για τον ΕΝΦΙΑ
 40. Νέες αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ
 41. Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ
 42. Πιθανή αύξηση δόσεων ΕΝΦΙΑ
 43. Κούρεμα του ΕΝΦΙΑ
 44. Τέλη Σεπτεμβρίου η πρώτη δόση ΕΝΦΙΑ
 45. Δικαιούμαι έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ;
 46. Πανικός με τον ΕΝΦΙΑ
 47. ΕΝΦΙΑ news
 48. Πως να διορθώσετε τυχόν λάθη του ΕΝΦΙΑ
 49. Όλες οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ
 50. Τι ΕΝΦΙΑ θα πληρώσω