Διαφημιζόμενοι

SOS Επαναφορά του ΤΑΠ στις μεταβιβάσεις ακινήτων

forologisi-akinitis-periousiasΤην επαναφορά της βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, του μοναδικού εγγράφου που είχε καταργηθεί το 2014 στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της γραφειοκρατίας, προβλέπει το άρθρο 60 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση!

Δηλαδή δεν αρκεί που σε όλες τις κατηγορίες των μεταβιβάσεων (δωρεές, γονικές παροχές, διανομές, αγοραπωλησίες κλπ.) ο συμβολαιογράφος υποχρεούται από το νόμο να ζητάει από τους συμβαλλόμενους (συνήθως από τον αφενός συμβαλλόμενο δηλαδή τον δωρητή ή παρέχοντα ή πωλητή κλπ.) ένα σωρό δικαιολογητικά όπως φορολογική ενημερότητα, σε μερικές περιπτώσεις ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ, βεβαίωση μηχανικού, πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ και πολλά άλλα, τώρα έρχεται να ΞΑΝΑπροστεθεί και η βεβαίωση ΤΑΠ η οποία μέχρι και το 2014 εκδιδόταν από τον αρμόδιο Δήμο που ανήκει το υπό μεταβίβαση ακίνητο.

 

Επίσης με το άρθρο 59 ορίζεται ότι, δεν υπόκεινται σε Τ.Α.Π. τα δικαιώματα σε ακίνητα, για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης (ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, ή για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ.), η οποία έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Βεβαιωμένες οφειλές από Τ.Α.Π. που έχει επιβληθεί στα ανωτέρω ακίνητα διαγράφονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το μέρος στο οποίο υφίσταται η εν λόγω απαγόρευση, (άρθρα 59 – 60)

 

Ειδικότερα τα άρθρα 59 και 60 του υπό ψήφιση πολυνομοσχεδίου ΟΤΑ προβλέπουν:

Σχέδιο νόμου
Άρθρο 59
Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π.

1.    Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές οφείλουν να προσκομίζουν στον συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.
2.    Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4262/2014 (Α'114) καταργείται.

Άρθρο 60

Απαλλαγή από Τ.Α.Π.
1.    Η παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α' 62) αναριθμείται σε 7.Α
2.    Στην παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 η φράση «Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:» αντικαθίσταται ως εξής: «Β. Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:»
3.    Στο τέλος της παρ. 7.Β του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 προστίθεται περ. ε'    ως    εξής: «ε) Τα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιοσδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδίασμά, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη
αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση.»
4.    Βεβαιωμένες οφειλές από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που έχει επιβληθεί σε ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιοσδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδίασμά, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται, κατά το μέρος στο οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση, κατόπιν διαπιστωτχκής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.»

πηγή: e-nomothesia.gr